Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Anual, la 3 decembrie marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, care are ca obiectiv promovarea înțelegerii în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. Tema din acest an este: ”Realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru viitorul pe care-l vrem”.
Autoritățile publice, societatea civilă, asociațiile de voluntariat prin organizarea și desfășurarea diverselor activități, își exprimă solidaritatea și respectul pentru persoanele cu handicap. Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci caracterul, munca, talentul și aptitudinile.
La etapa actuală în raionul Sîngerei, în total avem 5167 persoane cu dizabilități, dintre care de gradul I - 980 adulți, de gradul II - 3787 adulți și aproximativ 400 copii.
Acestora le sunt distribuite ajutoare materiale și ajutoare sociale, cuantumul cărora este stabilit prin intermediul Fondului local de susținere socială a populației
Fondul Ambasadorilor a fost format de Congresul SUA în 2001, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea patrimoniu cultural demonstrând respectul SUA pentru varietatea culturală. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $21,400 şi $140,000. Suma minimă a unui singur grant este de $10,000 și maximă este de $200,000.
Data limită de depunere a proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, vineri, 20 ianuarie 2017. Câştigătorii vor fi anunţaţi în vara anului 2017. Proiectele trebuie să fie expediate prin poşta electronică la următoarea adresă de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Formularele care nu respectă instrucțiunile nu vor fi acceptate.
Fondul Ambasadorilor finanţează proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:
A) MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ edificii istorice şi situri arheologice.
Proiectele în această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui edificiu antic sau istoric, salvgardarea unui sit arheologic, sau documentarea unor situri culturale într-o regiune cu scopul salvgardării;
B) OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.
Proiectele din această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui obiect sau colecţie de obiecte, evaluarea gradului de degradare şi elaborarea strategiei de conservare a unei colecţii, inventarierea unei colecţii cu scopul conservării și protecției, crearea unor ambianţe sigure pentru păstrarea sau expunerea colecţiilor, sau instruirea specializată pentru îngrijirea şi păstrarea colecţiilor.
C) FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.
Proiectele în această categorie pot include documentarea şi înregistrarea video şi audio a formelor tradiţionale de muzică şi dans cu scopul diseminării ca mijloc de studiere şi salvgardare sau suport pentru instruirea în domeniul salvgardării artelor sau meşteşugurilor tradiţionale pe cale de dispariţie.
PRIORITĂŢILE DE FINANŢARE PENTRU COMPETIŢIA 2017:
Proiectele care vor întruni unul sau mai multe din următoarele criterii vor primi atenţie specială:
1. Suportul direct al angajamentelor SUA in cadrul unui tratat sau acord bilateral, precum acorduri de protejare a proprietății culturale;
2. Sprijin pentru salvgardarea siturilor incluse în lista patrimoniului mondial al UNESCO;
3. Susținerea reducerii riscurilor și a pregătirii în caz de calamitate pentru siturile culturale și colecțiile aflate în zone de activitate seismică activă și alte zone expuse riscului unor dezastre;
4. Implicarea femeilor, tineretului sau a comunităţilor dezavantajate.
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:
- Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
- Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);
- Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
- Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
- Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
- Elaborarea curriculumului sau a materialelor didactice pentru uz la ore;
- Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
- Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
- Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
- Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
- Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
- Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;
- Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
- Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
- Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
- Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
- Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
- Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
- Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
- Taxele neprevăzute;
- Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
- Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
- Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
- Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000;
- Proiecte americane independente peste hotarele SUA.
Entități eligibile de a aplica: Organizații non-guvernamentale, muzeele, ministerele culturii, sau instituţiile şi organizaţii similare care pot demonstra că au experienţa şi aptitudinile corespunzătoare să administreze proiecte de salvgardare culturală. Fondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară.
Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase:
Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).
Criteriile de participare:
Toate proiectele trebuie să fie prezentate în următorul format:
1. Titlul proiectului, perioada, locația, categoria, și sumarul;
2. Informația despre solicitant, inclusiv informația de contact, CV-ul organizaţiei, inclusiv CV-urile directorului de proiect şi ale echipei de implementare;
3. Scopul proiectului care explică pe scurt obiectivele proiectului și rezultatele dorite;
4. Descrierea detaliată a activităţilor proiectului cu descrierea sarcinilor în ordine cronologică;
5. Perioada de implementare a proiectului (etapele majore şi durata activităţilor);
6. Importanţa lăcaşului sfânt sau cultural, a obiectului sau colecţiei, sau a formei de expresie accentuând valoarea istorică, arhitecturală, artistică sau culturală;
7. Urgenţa implementării acestui proiect
8. Descrierea măsurilor care vor fi luate pentru menţinerea sitului, obiectului sau colecţiei în stare bună după finalizarea proiectului finanţat prin acest program
9. Bugetul detaliat al proiectului, demarcat in perioade bugetare de un an (2017, 2018, 2019, etc.), care include toate costurile în categorii separate (personal, beneficii, călătorii (inclusiv diurna), echipament, consumabile, contractual, alte costuri directe, subvenții);
10. Permisiunea oficială a Ministerului Culturii de a realiza proiectul;
11. Cel puţin cinci poze digitale (format jpeg) sau fişiere audio-vizuale ale monumentului, colecţiei sau formei de expresie vizate în propunere.
Pentru informații suplimentare rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului Alexandru Leanca. tel: 022 85-17-14, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Formularul de aplicare precum și instrucțiunile de completare a acestuia le descărcați accesând linkurile respective de mai jos:
Agenția Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfășurarea:

la 15 decembrie 2016, ora 10-00

pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului, a licitației "cu strigare" de privatizare a Î.S. "Centrul de Elaborări Economice și de Producție", r-l Sîngerei, or. Biruința, str. Independenței, 1, prețul inițial de vânzare - 300 000 lei.
Documentele pentru participare la licitație se primesc până la 14 decembrie 2016, ora 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului.
Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 388 - 398 din 11 noiembrie 2016.
Recent, Consiliul raional Sîngerei a participat la studiul sociologic asupra nivelului de transparență a autorităților administrației publice locale de nivel II din Republica Moldova. Chestionarele au fost puse la dispoziție de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
Scopul studiului sociologic a constat în identificarea gradului de acces al cetățenilor la informațiile cu caracter public și la informațiile privind activitatea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.
Astfel, în urma prelucrării datelor din chestionare, s-a ajuns la conluzia că cele mai transparente raioane din Republica Moldova, ale căror consilii publică deciziile pe paginile web, informează cetățenii despre activitatea autorităților și implică locuitorii la luarea deciziilor, sunt Soroca, Fălești, Strășeni, Sângerei și Leova.
Consiliile raionale au fost clasificate în nouă criterii de transparență care au inclus accesul la informație, participarea în procesul decizional, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, etica profesională și conflictul de interese, bugetarea raională, serviciile sociale și investițiile. Punctajul maxim pentru administrația unui raion este de 100 de puncte, raionul Sîngerei a acumulat 49 de puncte.
Potrivit studiului, consiliile raionale din Strășeni, Sângerei și Soroca sunt cele mai transparente în ce privește accesul la informație, acestea acumulând la acest criteriu 12 puncte din 16 maximum posibile, 11,7 și, respectiv, 11 puncte.
Totodată, doar 34,5% din paginile web nu au compartimente dedicate transparenței decizionale, iar 20,7% din paginile web care aveau astfel de compartimente nu erau completate și nu conțineau toate informațiile cerute de legislație.
Circa 55,2% din paginile web conțin doar parțial informații privind datele de contact și programul de lucru al președintelui, vicepreședinților și aparatul președintelui raionului, cu indicarea zilelor şi orelor de audiență a președintelui și vicepreședinților raionului.
În anul 2015, 10 autorități publice raionale (34,5%) nu au adus la cunoștința publicului proiectele de decizii saudispoziții şi materialele aferente acestora până la şedința autorității publice. Acest fapt a limitat dreptul și posibilitatea cetățenilor de a cunoaște conținutul proiectelor de acte ce au fost discutate în ședințele autorităților administrației publice raionale. Numai trei autorități publice raionale au respectat în totalitate aceste cerințe (10,3%).
Doar patru consilii raioane au plasat pe web Raportul de transparență pentru anul 2015: Strășeni, Ștefan Vodă, Fălești și Edineț. Printre raioanele cu cele mai multe înregistrări de la ședințele Consiliului raional sunt notate Telenești, Cahul, Ialoveni, Sângerei, Dondușeni și Basarabeasca.
Cele mai bune exemple de participare în procesul decizional le reprezintă autoritățile publice raionale ale raionului Strășeni, care au acumulat la acest criteriu 16,5 puncte din 32 maximum posibile, Soroca cu 15,8 puncte, Fălești cu un punctaj de 13,5 și Sîngerei cu 11,2 puncte.
Cele mai bune exemple de transparență la capitolul transparența investițiilor, a întreprinderilor municipale și participarea în societățile comerciale le-a obținut Consiliul raional din Sângerei cu trei puncte și Consiliul raional Hâncești cu două puncte din șase maximum posibile.
Reieșind din datele Indicelui de transparență al raioanelor, expertul Viorel Pârvan a făcut mai multe recomandări, printre care necesitatea publicării rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, anunțarea rezultatelor achizițiilor publice, consultarea publică a proiectelor de buget, elaborarea Codurilor de etică și asigurarea profesionalismului în administrarea întreprinderilor municipale.
Sectorul agro-alimentar a fost şi rămîne una din ramurile dominante ale economiei naţionale, care determină în mare măsură bunăstarea poporului în întregime.
Graţie eforturilor depuse de agenții economici în condiţiile dificile din agricultură, îndeosebi în a doua jumătate a anului, trebuie de menţionat, că a sporit substanţial producţia multor culturi agricole, s-a majorat fabricarea produselor animaliere, uleiurilor vegetale şi altor produse care asigură nu numai securitatea alimentară, dar constituie şi un important suport al exportului. Volumul global al producţiei agricole la preţuri comparabile, în 9 luni constituie circa 166 mil. 717 mii lei, inclusiv 145 mln. 633 mii lei producţia vegetală şi 21 mln 084 mii lei cea animalieră.
Făcînd o referinţă la subvenţionarea agriculturii în raion trebuie de menţionat, că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultura pe parcursul anului curent, și mai exact în decurs de trei luni, a recepționat 155 dosare în suma totală de 19 mln. 750 mii 552 lei. Începând cu 14 noiembrie deja se fac achitările cu agricultorii.
Ploile torenţiale şi grindina care au avut loc în iunie curent au afectat:
- 220 ha de livezi în proporție de 20-60%,
- 50 ha de tutun în proporție de 30%,
- 830 ha de floarea soarelui 30-55%
- 565 ha de grîu în proporție de 15-60%,
- 50 ha de tutun în proporție de 30%,
- 800 ha de porumb în proporție de 25-100 %,
- 66,5 ha de sfeclă de zahăr în proporție de 50-55 %,
- 60 ha de legume în proporție de 100 %, și altele.
În pofida dezastrelor cauzate de ploile abundente, însoţite de vînturi puternice, iar pe alocuri şi de grindină, folosindu-se cu randament fiecare clipă de timp prielnic pentru treierat, s-a reuşit recoltarea întregii suprafeţe cu cereale de circa 14 mii hectare în termeni restrinşi şi fără pierderi. Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în special a secetei din a doua jumătate a anului, agricultorii au început recoltarea culturilor din grupa II mai devreme. În consecință seceta de vară a tăiat aproximativ 30-40 la sută din veniturile agricultorilor. Cultura de floarea soarelui a suferit foarte tare din cauza lipsei de umiditate. Situația s-a dovedit a fi gravă și la porumb și sfecla de zahăr. În această primăvară speram că vom avea o roadă bogată, dar pe parcursul lunii iulie și august în unele zone agricole a raionului n-au căzut precipitații și din cauza temperaturilor ridicate semănăturile au fost foarte grav afectate.
Problema producerii grăunţoaselor întotdeauna a fost şi va rămîne un punct vulnerabil în activitatea producătorilor agricoli. Concentrând atenţia principală spre sporirea producţiei cerealiere, toamna anului trecut şi primăvara anului curent în gospodăriile raionului au fost semănate 14207 hectare de culturi spicoase, leguminoase și rapiță, dintre care 10616 hectare de grîu, 1593 hectare orz de toamnă, 456 orz de primăvară, 125 hectare mazăre, 1407 ha rapiță. Toate suprafeţele au fost însămînţate cu seminţe de clasele întîi şi doi cu germenitate înaltă, au fost lărgite substanţial semănăturile cu soiuri intensive. Către începutul lucrărilor de recoltare toate combinele pentru recoltarea cerealelor au fost reparate, iar staţionări din cauza defecţiunilor tehnice au fost chiar mai puţine.
Primii au încheiat pregătirea tehnicii de recoltare mecanizatorii gospodăriilor SRL „Agrofix-Com”, director Joian Vladimir, SRL „Semincierul Unic” director Cucoș Mihail, SRL „Alodiu Nord” Serghei Marandiuc, SRL „Agrocopăceni” - Simion Macari, SRL „Accesal grup” - Vladimir Agachi, SRL „Agrimens Exim” - Ştefan Cebotari, SRL „ Protion agro” - Ion Andriuţă, SRL „Virtuosimpex” - Grigore Irimenco, SRL ”Roşiori Lux” - Morari Nicolai şi alţii.
Merită laudă combainerii, care şi-au pregătit la timp, calitativ şi practic n-au avut nici un fel de defecte tehnice de la începutul şi pînă la sfîrşitul recoltării. Aceştia sînt Bolohan Mihail din SRL „Agrocopăceni”, Rusu Igori și Bețivu Marin din SRL „Virtuosimpex”, Șutac Nicolae din SRL „Agrofixcom”, Donțu Victor și Dideșcu Eugen din SRL „Alodiu Nord”, Olaraș Gheorghe și Mihail din SRL „Accesal Grup”, Masliuc Victor și Cebotari Vasile din SRL „Agrimens Exim” şi alţii.
Potrivit informației operative de pe suprafaţa de 14 207 ha ocupate cu culturi cerealiere şi leguminoase de prima grupă şi rapiţă a fost obţinut un volum global de 48 381 tone, iar productivitatea, în ansamblu pe raion, s-a stabilit la cota de 31,2 tone la hectar. Astfel, au fost recoltate cca 38 mii tone de grîu, 7 mii tone de orz, 300 tone de mazăre şi 4 mii tone de rapiţă.
Una din culturile universale, care stă la baza producerii produselor animaliere este porumbul. În anul curent suprafaţa ocupată cu porumb alcătuieşte 5926 ha. Au fost obţinute cîte 30 q/ha şi 17 778 tone.
Trebuie de menţionat gospodăriile, care în condiţiile anului acesta au căpătat cele mai bune roade la această cultură: SRL „Alimarix-Dani”, director Borinschii Serghei a căpătat cîte 59,9 q/ha, SRL „Cozeșteanul”, director Balan Lucian cîte 45 q/ha, SRL „Protion Agro”, director Andriuță Ion cîte 41,04 q/ha, SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir cîte 40,3 q/ha de porumb boabe.
Din culturile tehnice, sfecla de zahăr este cultura care cere un nivel agrotehnic înalt. Dar, cu părere de rău, numărul doritorilor de a crește cultura menționată se micșorează. Asupra acestei probleme trebuie să lucreze conducerea firmelor prelucrătoare a acestei materii prime. De pe suprafaţa totală de 221 hectare de sfeclă s-au obţinut cîte 300 chintale, sau au fost recoltate 6 630 tone. Din cei 5 agenţi economici care se ocupă cu producerea sfeclei cea mai mare roadă a fost obţinută de SRL „Virtuosimpex”, director Irimenco Grigore, care a recoltat cîte 539,3 q la fiecare hectar.
După cum era şi de aşteptat, suprafeţele însămînţate cu floarea soarelui au alcătuit 12 798 hectare. Roada medie la floarea soarelui pe raion e de 17 chintale la hectar. Cea mai înaltă roadă de floarea soarelui au obţinut-o gospodăriile SRL „Agrofixcom”, director Joian Vladimir cîte 28 q/ha, SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir cîte 24,2 q/ha, SRL „Agrocopăceni”, director Macari Semion cîte 24 q/ha, SRL „Grădina de Vis”, director Lelic Nicolae, cîte 31 q/ha, SRL „Virtuosimpex”, director Irimenco Grigore 26,4 q/ha, SRL „Agrimens Exim”, director Cebotari Ștefan și SRL „Coriandro Agro”, director Vieru Ion cîte 23 q/ha.
O altă cultură este soia, care astăzi este întrebată pe piaţă şi are preţ destul de bun. La fel ca şi mazărea, soia este un bun premergător pentru grîul de toamnă. De pe cele 792 ha de soia s-au recoltat 1030 tone, roada medie fiind de 13 q/ha. Această cultură a suferit foarte mult în urma secetei lunilor iulie și august.
Dacă ne oprim puţin asupra ramurii legumiculturii, apoi se poate de spus că în trecutul nu prea îndepărtat această ramură era mîndria plugarilor din raionul nostru. În anul curent legumele au ocupat o suprafaţă de numai 155 hectare. Cele mai mari suprafeţe de legume le-au avut gospodăriile SRL „Alimarix Dani”, „Minoris”, “Chihai Nicolae”, “Agricol Nord”. Marea majoritate de gospodării cresc legume doar pentru satisfacerea necesităţilor colectivelor de muncă. Considerabil au scăzut suprafeţele legumelor crescute prin metoda plantării de răsad. De irigarea mică s-au folosit practic toate gospodăriile. Merită o deosebită atenţie practica de producere a legumelor în gospodăriile „Agricol Nord” , „Chihai Nicolae”, „Alimarix Dani”, unde ani în şir roadele sunt de pînă la 355 q la fiecare ha.
În anul 2016 am produs 6941 tone de fructe cu roada medie pe raion de 79 q/ha. În acele gospodării, unde s-au respectat toate tehnologiile de creştere a acestor culturi multianuale începînd cu prelucrarea între rînduri toamna, pentru stîrpirea buruienilor şi acumularea de umezeală, curăţitul calitativ şi protecţia efectuată la timp au căpătat şi rezultate îmbucurătoare în gospodăriile „Neoplancta”, „Accesal Grup”, „Roșiori Lux” și altele.
În anul curent, în sectorul animalier este remarcată amplificarea procesului de diminuare a efectivului de bovine, porcine, ovine şi caprine. Efectivul de bovine la data de 01.11.2016 a cunoscut o reducere cu 8 %. În cadrul gospodăriilor populației, reducerea numărului de animale a fost accentuată şi a înregistrat o scădere a numărului de bovine cu 15 %. Efectivul de porcine, după 2 ani de creștere a numărului de animale a înregistrat un trend descrescător, care se va menține și în anul curent. La sfîrșitul anului curent, numărul de porcine în toate tipurile de gospodării era cu 7 % mai mic faţă de anii 2014 și 2015. În toate categoriile de gospodării conform datelor statistice, efectivul de animale constituie bovine 8 107 inclusiv vaci mulgătoare 6 200 capete, porcine 11379 capete, din care scroafe 1769, ovine și caprine 39 610 de capete inclusiv ovine reproducătoare 34338, păsări 228 944 capete, 8300 familii de albini. În mare măsură, diminuarea efectivului de animale este cauzată de secetă și insuficiența nutrețurilor și respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri. Acest factor va determina decisiv evoluția numărului de animale, dar și producția animalieră în sector pe toata durata anului.
În ceea ce privește producerea laptelui trebuie de menționat faptul că în teritoriu avem amplasate 6 ferme de producere a laptelui și 48 de puncte de colectare a laptelui crud. Din ele – 20 centre aparțin SA “Incomlac” mun. Bălți, 12 centre SA “Fabrica de unt” or. Florești, 15 centre de SA “Fabrica de brînzeturi” or. Soroca. Pe parcursul anului 2016 s-a procurat de la populație 3 309 tone de lapte, în comparație cu datele anilor precedenți cantitatea coletată este cu 28% mai puțin. Analizînd producerea laptelui trebuie de menționat faptul că numai prin mărirea prețului mărfii, s-ar putea de mărit șeptelul de vaci mulgătoare în toate sectoarele.
Fermierii în ultimul timp preferă să se ocupe tot mai mult cu bovinele de carne. Motivul: sunt mai profitabile – există deficit mare de carne pe piaţa europeană. În ceea ce privește producerea cărnei de vită în raionul nostru putem menționa ferma SRL „Moldfarm Grup” din satul Rădoaia, care se ocupă cu creșterea tăurașilor la carne, este un complex renovat, la moment șeptelul este de 1014 capete. Se folosesc tehnologii performante pentru întreținerea și hrănirea bovinelor. Spor zilnic la un tăuraș este 1 kg. Odată în an tăurași pînă la 800 de capete sunt exportați în masă vie după hotare (Albania). GȚ „Pleșca Elizaveta” - ferma de creștere a bovinelor se află lîngă satul Prepelița unde efectivul de bovine este 70 capete, GȚ „Babei Vasile” - ferma de creștere a bovinelor se află în satul Petropavlovca, unde efectivul de bovine este 20 capete , GȚ „Scutari Igori” fema de lapte din s. Valea Norocului, unde efectivul de bovine este 50 de capete și altele.
Și în alte ramuri a sectorului animalier se inregistrează succese: s-a mărit efectivul de porcine la agenții economici: GȚ „Maxian Ion” s. Pepeni – 400 capete de porcine, SRL „Biamus Prim”, s. Țambula, GȚ „Oaieneagră Gheorghe”, s. Mihailovca, „Ulim”, primăria Sîngerei. Trebuie menționat faptul că în aceste gospodării efectivul este stabil, unica problemă pentru aceste gospodării este lipsa unei pieți stabile de realizare a producției.
Ramura avicolă în teritoriul raionului este prezentată la moment de așa gospodării ca: GȚ „Neaga Nicolai” din Bălășești și GȚ „Ghirișan Mihail”, acești doi agenți economici intens se ocupă de creșterea și comercializarea tineretului incubator a palmipedelor.
Putem menționa faptul că sporește interesul populației pentru procurarea animalelor de prăsilă, ca exemplu ferma de prăsilă SRL „Prodecofarm grup” - ferma de lapte se află în apropierea or. Sîngerei, a fost deschisă în anul 2014, șeptelul este 64 capete de vaci mulgătoare de prăsilă, au fost aduse din Germania (rasa Holstein), lunar produc 18 t de lapte, productivitatea la o vacă constituie 5 400 kg de lapte în perioada de lactație
Cei mai sporiți indici în sectorul animalier în raion sînt creșterea și comercializarea cărnii de iepure. La moment în teritoriul raionului activează un agent economic care se ocupă de creșterea și comercializarea cărnii de iepure: SRL „Cebacot Agro” din s. Cozești (12 mii de capete). În anul curent au realizat la carne 18 163 de capete, ceea ce constituie o cantitate de 40 tone de carne. Ferma este unică în raionul nostru, construită după standarde europene. Piața de desfacere este stabilă, producția se realizează la rețeaua de comerț a municipiului Chișinău (Metro, Fidesco).
Sporește interesul tinerilor fermieri în dezvoltarea sectorului animalier și aici trebuie de menționat faptul că sunt unele programe guvernamentale pentru tinerii care se întorc de peste hotare. În anul 2013 a deschis afacerea tînărul ÎI „Lopotenco Andrian” din satul Pepeni, care crește tipul de animale exotice ca șinșila. La ziua de azi șeptelul este 190 de capete. Aceste animale solicită îndeplinirea tuturor parametrilor de întreținere și de nutriția. Blana lor este foarte scumpă și se folosește la confecționarea hainelelor îmblănite.
Spre final vreau se menționez că sporirea efectivului de animale și a producției în diferite ramuri a sectorului va fi posibilă numai în cazul dotațiilor din partea statului, a granturilor europene și reformelor radicale.
Descarcă ataşamente:

Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare este sărbătoarea profesională a celor care activează în această ramură de importanţă primară a economiei raionului. Așadar, vineri, 25 noiembrie curent am marcat acest eveniment, care ne-a oferit un bun prilej pentru totalizarea anului agricol care curând se va încheia.

Cu acest prilej, Președintele raionului - dl Vasili Marandiuc, Vicepreședinții raionului - dl Ivan Cebotari și dl Mihail Bîrsan, Șeful adjunct al OT Bălți a Cancelariei de Stat - dl Ion Bîrsanu le-au adresat agricultorilor din raionul nostru sincere felicitări, urări de sănătate, bucurii, forţe şi performanţe. Şi-a exprimat recunoştinţa pentru munca nobilă a producătorilor agricoli și dl Gheorghe Brașovschi – primarul or. Sîngerei și Președintele Asociației Primarilor din raion.

Examinînd datele prezentate de agenţii economici din agricultură şi în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și menționările producătorilor agricoli, care sunt declarați învingători pentru rezultatele obținute la producerea și recoltarea culturilor agricole în anul 2016, Comitetul organizatoric pentru desfășurarea concursului a atribuit premii învingătorilor.
Astfel la categoria – recoltarea grîului cu suprafața nu mai mică de 50 ha grîu şi roada nu mai mică de 40 q/ha, locul I a fost acordat SRL „Alimarix-Dani”, conducător Borinschi Serghei, care a obţinut de pe suprafaţă de 50 hectare cîte 59,8 q/ha şi un volum de boabe de 299 tone. Pe locul II s-a plasat SRL „Accesal Grup”, conducător Agachi Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţă de 812 hectare cîte 44,2 q/ha şi un volum de boabe de 3589 tone. Pe locul III - SRL „Agrofix-Com”, conducătorul Joian Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţa de 303 hectare cîte 44 q/ha şi un volum de 1333 tone. Au fost menţionate cu Diplome de onoare pentru înalte rezultate:
- SRL „Virtuosimpex”, conducător Irimenco Grigore, care a obţinut de pe suprafaţa de 187 hectare cîte 43,1 q/ha şi un volum de 806 tone,
- SRL „AgroCopăceni”, conducător Macari Semion, care a obţinut de pe suprafaţa de 490 hectare cîte 43 q/ha şi un volum de 2107 tone,
- SRL „Rădoianul Prim”, conducător Pînzari Oleg, care a obţinut de pe suprafaţa de 295 hectare cîte 39 q/ha şi un volum de 1151 tone.
La recoltarea orzului, premiul I a revenit SRL „Diferval Stil”, director Crucieru Vasile, care de pe suprafaţa de 45 hectare de orz a obţinut un volum de 210 tone, sau cîte 46,66 q/ha, pe locul II – SRL „Protion-Agro”, director Andriuță Ion, care de pe suprafaţa de 56 hectare de orz a obţinut un volum de 252 tone, sau cîte 40,46 q/ha, pe locul III - SRL „Biamus- Prim”, conducătorul Mitiș Ilie, care a obţinut de pe suprafaţa de 135 hectare de orz cîte 40,1 q/ha şi un volum de 541 tone.
Au fost menţionate cu Diplome de onoare pentru înalte rezultate:
- SRL „Accesal Grup”, conducător Agachi Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţa de 19 hectare de orz cîte 42,4 q/ha şi un volum de 81 tone.
- SRL „Alodiu-Nord”, conducător Marandiuc Serghei, care a obţinut de pe suprafaţa de 30 hectare de orz cîte 35 q/ha şi un volum de 105 tone.
La categoria – recoltarea rapiței, locul I, a fost acordat SRL „Agrofix-Com”, director Joian Vladimir, care de pe suprafaţa de 113 hectare de rapița a obţinut un volum de 384 tone, sau cîte 34 q/ha, locul II - SRL „Biamus- Prim”, director Mitiș Ilie, care de pe suprafaţa de 66 hectare de rapița a obţinut un volum de 155 tone, sau cîte 23,5 q/ha. Pentru neîndeplinirea condiţiilor concursului locul III nu a fost acordat, s-a menționat SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir, care de pe suprafaţa de 311 hectare de rapița a obţinut un volum de 544 tone, sau cîte 17,5 q/ha.
La categoria – recoltarea porumbului care au căpătat roada nu mai mică de 45 q/ha, au fost acordate:
- Locul I - SRL „Alimarix-Dani”, director Borinschi Serghei, care a obţinut de pe suprafaţa de 210 ha cîte 59,9 q de porumb şi un volum total de 1257 tone,
- Locul II - SRL „Cozășteanul”, director Balan Lucian, care a obţinut de pe suprafaţa de 110 ha cîte 45 q de porumb şi un volum total de 495 tone.
Pentru neîndeplinirea condiţiilor concursului locul III nu a fost acordat, s-au menționat pentru înalte rezultate:
- SRL „Protion-Agro”, director Andriuță Ion, care a obţinut de pe suprafaţa de 63 ha cîte 41,04 q de porumb şi un volum total de 258 tone.
- GȚ „Chihai Nicolae”, care a obţinut de pe suprafaţa de 19 ha cîte 55,8 q de porumb şi un volum total de 106 tone,
- SRL „Accesal Grup”, conducător Agachi Vladimir, care a obținut de pe suprafaţa de 243 ha cîte 40,3 q de porumb şi un volum total de 979 tone.
La categoria – recoltarea floarei soarelui pe locul I s-a plasat SRL „Agrofix-Com”, director Joian Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţa de 300 ha cîte 28 q de floarea soarelui şi un volum total de 840 tone. Locul II a fost acordat SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţa de 582 ha cîte 24,2 q de floarea soarelui şi un volum total de 1408 tone. Locul III - SRL „AgroCopăceni”, director Macari Semion, care a obţinut de pe suprafaţa de 670 ha cîte 24 q de floarea soarelui şi un volum total de 1608 tone.
S-a menţionat cu Diplome de onoare pentru înalte rezultate:
- SRL „Grădina de Vis”, conducător Lelic Nicolae, care a obţinut de pe suprafaţa de 75 ha cîte 31 q de floarea soarelui şi un volum total de 233 tone,
- SRL „Virtuosimpex”, conducător Irimenco Grigore, care a obţinut de pe suprafaţa de 59 ha cîte 26,4 q de floarea soarelui şi un volum total de 156 tone,
- SRL „Agrimens Exim”, conducător Cebotari Ștefan, care a obţinut de pe suprafaţa de 200 ha cîte 23 q de floarea soarelui şi un volum total de 460 tone,
- SRL „Coriandro-Agro”, conducător Vieru Ion, care a obţinut de pe suprafaţa de 175 ha cîte 23 q de floarea soarelui şi un volum total de 403 tone.
La categoria - recoltarea soiei cu suprafaţa nu mai mică de 50 ha de soea şi roada nu mai mică de 19 q/ha, s-a menţionat cu Diplome de onoare:
- SRL „Biamus- Prim”, director Mitiş Ilie, care a obţinut de pe suprafaţa de 206 ha cîte 16,7 q de soie şi un volum total de 344 tone.
- SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir, care a obţinut de pe suprafaţa de 127 ha cîte 14,1 q de soie şi un volum total de 179 tone.
- SRL „Alodiu-Nord”, director Marandiuc Serghei, primăria Heciul Nou, care a obţinut de pe suprafaţa de 98 ha cîte 13 q de soie şi un volum total de 127 tone.
- SRL „Semedar-Agro” director Marandiuc Victor, care a obţinut de pe suprafaţa de 56 ha cîte 13 q de soie şi un volum total de 73 tone.
La categoria - recoltarea sfeclei de zahar cu suprafaţa nu mai mică de 50 ha şi roadă nu mai mică de 400 q/ha, locul I, a fost acordat SRL „Virtuosimpex”, director Irimenco Grigore, care a obţinut de pe suprafaţa de 77 ha cîte 539,3 q rădăcini dulci şi un volum total de 4153 tone. Pentru neîndeplinirea condiţiilor concursului locul II și III nu a fost acordat, s-a menţionat GȚ „Cernogal Gheorghe”, director Cernogal Gheorghe, care a obţinut de pe suprafaţa de 44 ha cîte 445 q rădăcini dulci şi un volum total de 1958 tone și SRL „Agrobiliceni”, director Chihai Nicolai, care a obţinut de pe suprafaţa de 50 ha cîte 191 q rădăcini dulci şi un volum total de 955 tone.
Pentru succesele obţinute la recoltarea culturilor agricole au fost menţionați:
- Combainerul Bolohan Mihai din SRL ,,Agrocopăceni’’, care a recoltat 4205 tone de culturi agricole,
- Combainerii Rusu Igori și Bețivu Marin din SRL ,,Virtuosimpex’’, care a recoltat 3467 tone de culturi agricole,
- Combainerul Șutac Nicolae din SRL „Agrofix-Com”, care au recoltat 2557 tone de culturi agricole,
- Combainerii Donțu Victor și Dideșcu Eugen din SRL ,,Alodiu-Nord’’, care a recoltat 2518 tone de culturi agricole.
- Combainerii Olaraș Gheorghe și Olaraș Mihail din SRL „Accesal Grup”, care a recoltat 2422 tone de culturi agricole.
- Combainerii Masliuc Victor și Cebotari Vasile din SRL ,,Agrimens Exim’’, care a recoltat 2200 tone de culturi agricole.
Au transportat cea mai mare cantitate de producție agricolă de la combine la arie şoferii și mecanizatorii: Scripcari Roman din SRL ,,Alodiu-Nord”, Donțu Valeriu și Motruc Ion din SRL ,,Agrofix-Com”, Codreanu Nicolae din SRL „Biamus- Prim”, David Victor din SRL „Accesal Grup”, Iașan Ivan din SRL „AgroCopăceni”.
La recoltarea fructelor, locul I a revenit SRL „Neoplancta”, director Vera Irimenco, care a obţinut cite 168 q la fiecare hectar şi un volum total de 739 tone. Locul II a fost atribuit SRL „Accesal Grup”, director Agachi Vladimir, care a obţinut cîte 153 q de fructe şi un volum total de 2203 tone.
Locul III a fost acordat SRL „Roșiori- Lux”, director Morari Nicolae, care a obţinut cîte 84 q de fructe şi un volum total de 496 tone
La categoria – recoltarea legumelor, pe locul I sa plasat SRL ,,Agricol-Nord”, director Vrabie Anatol, care a obţinut de pe suprafaţa de 7,4 ha cîte 355 q de legume şi un volum total de 263 tone. Locul II a fost atribuit GŢ „Chihai Nicolai”, director Chihai Nicolai, care a obţinut de pe suprafaţa de 10 ha cîte 142,2 q de legume şi un volum total de 142 tone.Pe locul III– SRL „Alimarix-Dani”, director Borinschi Serghei, care a obţinut de pe suprafaţa de 30 ha cîte 136 q de legume şi un volum total de 408 tone.
La realizarea laptelui:
- Locul I s-a acordat SRL „Prodecofarm Grup”, director Grăjdieru Ion, care a realizat 187 tone 871 kg de lapte;
- Locul II s-a atribuit GŢ „Cecan Avram Vasile”, care a realizat 33 tone 647 kg de lapte;
- Locul III - GŢ „Babei Vasile”, primăria Grigorăuca, care a realizat 22 tone de lapte.
La obţinerea purceilor de la o scroafă de bază s-a evidenţiat:
- „BDS ULIM”, conducătorul Vultur Vadim, care de la o scroafă de bază a obţinut cîte 20 purcei,
- GŢ „Oaeneagră Gheorghe”, care de la o scroafă de bază a obţinut cîte 19 purcei,
- SRL „Biamus- Prim”, conducător Mitiş Ilie, care de la o scroafă de bază a obţinut cîte 18 purcei,
- GȚ „Maxian Ion”, care de la o scroafă de bază a obţinut cîte 18 purcei.
La capitolul obţinerea mieilor de la 100 femele reproducătoare, pe locul I s-a plasat GȚ „Dac”, conducător Onceanu Ludmila, care a obţinut cîte 128 miei. Locul II a fost atribuit SRL „Biamus- Prim”, conducător Mitiş Ilie, a obţinut cîte 123 miei. Pe Locul III - ÎI „Roponica Veronica”, conducător Roponica Veronica, care a obţinut cîte 120 miei.
La categoria - însămînţarea artificială au fost menţionate:
- Fîntînă Iurii, primăria Heciul Nou, care a însămînţat 780 capete de vaci;
- Pînzari Marin, primăria Alexandreni, care a însămînţat 360 capete de vaci;
- Gurușciuc Gheorghe, primăria Prepelița, care a însămînţat 260 capete.
Pentru activitatea îndelungată în agricultură, înaltul professionalism și bogată experiență au fost menţionate veranii:
- Jorea Valentin din SRL „Cozășteanul”,
- Fîntînă Gheorghe din SRL „Alodiu-Nord”,
- Patrașcu Sergiu din SRL „Alodiu-Nord”,
- Guțu Mihail din SRL „Pasagrocom”.
Evenimentul a continuat cu voie bună şi veselie în ritmul dansurilor prezentate de ansamblul „Brîuleț” din s. Cubolta, interpreții de muzica populară și ușoară – Gabriela Hîrbu, Larisa Ostap, Vasile Cojocaru, Diana Moraru și solistul Trio Nobil Band.
Direcția Agricultură și Alimentație
Mai multe poze: 
 
DSCF3102 modified
IMG 5465
IMG 5468 modified
IMG 5471 modified
 
DSCF3141
 
IMG 5541 modified
IMG 5546 modified
IMG 5583 modified
IMG 5588 modified
IMG 5595 modified
DSCF3159 modified
DSCF3170 modified
IMG 5612 modified
Mult stimați agricultori și lucrători din industria alimentară!
 
Tradițional, în a patra duminică a lunii noiembrie, consemnați sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Domeniul în cauză constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. În preajma zilei profesionale, plugarii din raion au încheiat anul agricol 2016, care a fost un an secetos, dar cu rezultate pe potriva efortului depus de Domniile voastre. Satisfacția împlinirii am avut-o de la recoltele de cereale și floarea soarelui, care au fost din belșug pentru unii agenți economici, dar pe alocuri modeste pentru alții. Obținerea recoltelor bogate se datorează atât muncii sîrguincioase a mecanizatorilor, specialiștilor din domeniu, cât și implementării tehnologiilor avansate, utilizării tehnicii și utilajului modern, parcului de tractoare reînnoit. Indici de performanță înregistrează și unitățile economice, care se ocupă cu creșterea porcinelor și bovinelor, cu producerea laptelui.
Tehnologii avansate sînt utilizate în gospodăriile agricole conduse de Vladimir Agachi, Nicolae Moraru, Grigore Irimenco, Ilie Mitiș, Sergiu Marandiuc, Semion Macari, Victor Marandiuc, Nicolae Racu, Ion Vieru, Ștefan Cebotari, Gheorghe Tofan, Valentin Marcu și alții. Aduc mulțumiri acestor lideri nu numai pentru că obțin rezultate bune la creșterea culturilor agricole, dar și pentru faptul că își onorează obligațiunile față de buget, sponsorizează multiple activități sportive și culturale.
Adresez din tot sufletul cele mai alese cuvinte de recunoștință, inginerilor și mecanizatorilor, conducătorilor unităților economice din agricultură care trudesc în câmp de zori până în seară, pentru a aduce pe masa cetățenilor raionului rodul muncii lor – pîânea cea de toate zilele. Îmi exprim convingerea, că prin munca, experiența și harul Dvs. de buni gospodari, veți asigura și de acum înainte o creștere constantă a rodniciei hectarului la toate culturile agricole. Rămâneți în continuare, mândria raionului nostru prin demnitate, vrednicia și marea dragoste față de glia străbună, care Vă caracterizează și Vă înnobilează din plin.
În numele Consiliului raional Sîngerei și al meu personal, Vă adresez sincere urări de sănătate, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor, bunăstare și căldură în căminele familiale. Fie ca în anul următor să avem ploi curate, soarele să încălzească pămîntul și să fim binecuvîntați cu roade bogate.

Cu aleasă considerațiune,
Vasili Marandiuc
Președintele raionului Sîngerei
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2) şi (3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “ 24 ” noiembrie 2016, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
 
1. Cu privire la examinarea proiectulu de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/23 din 22.10.2015 „Privind aprobarea participării Raionului Sîngerei la înfiinţarea Societăţii pe Acţiuni „Aqua Nord” S.A.”.
Raportor: V. Ţîbîrnă – şef Secţie Construcţie GCD.
3. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu - secretar al Consiliului raional.
4. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
 
Preşedinte
Vasili MARANDIUC