Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

Prenume, Nume Funcția Telefon E-mail

 

Şef Secţie (262) 2-65-05  
Maria Huzun Șef adjunct (262) 2-61-98 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eugenia Curciuc

Contabil-şef  (262) 2-12-43 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

La nivel comunitar, pe lîngă Secţia ASPF, a Consiliului Raional Sîngerei, funcţionează următoarele servicii sociale:

I. Servicii sociale primare:

1.Asistenţă socială comunitară (Serviciu asistenţi sociali);
2.Îngrijire socială la domiciliu;
3.Sprijin financiar din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei;
4. Sprijin financiar lunar conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
5. Cantinele de ajutor social;
6. Eliberarea compensaţiei nominative;
7. Eliberarea compensaţiei anuale de cheltuieli pentru benzină, deservirea tehnică a automobililor şi cărucioarelor motorizate cu dirijare manuală;
8. Eliberarea taloanelor de călătorie în ţările membre ale CSI în anul 2008 pentru veterani.

II. Servicii sociale specializate:

Aceste servicii deservesc un număr redus de persoane ale căror nevoi nu pot fi soluţionate la nivel de comunitate. Numărul acestor persoane care au nevoie de servicii sociale specializate este mult mai mic decît a celor care beneficiază de servicii sociale primare.

1. Centrele de zi, de plasament, mixte, de reabilitare socio-medicală,

2. Casele de copii de tip familial,

3. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

III: Servicii sociale cu specializare înaltă:

1.Serviciile de îngrijire rezidenţială (azil, şcoala auxiliară s. Răzălăi, centrul comunitar şi de plasament temporar pentru copii şi familii în situaţii de risc social)

2. Servicii protetico şi ortopedice,

3. Servicii de reabilitare balneo-sanatorială.

 

I. SERVICII SOCIALE PRIMARE:

1. Asistenţă socială comunitară (Serviciul Asistenţă Socială Comunitară):

În ultimii cinci ani au început să se dezvolte serviciile sociale comunitare, aflate în responsabilitatea asistentului social comunitar.

Aceste servicii includ: consilierea, informarea, managementul de caz. Ele se bazează pe evaluarea iniţială şi complexă a beneficiarului şi nevoilor lui individuale.

Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale eficiente.

2. Îngrijire socială la domiciliu

Acest serviciu reprezinţă o gamă de servicii şi facilităţi acordate în comunitate persoanelor dependente, pentru ca acestea să trăiască, pe cît de posibil independent, în propriile familii şi în comunitatea din care fac parte. Serviciile în cauză reprezintă o alternativă pentru îngrijirea în instituţii.

Îngrijirea la domiciliu se prestează în baza Regulamentului Serviciului de deservire socială la domiciliu pentru bătrîni singuratici, persoane cu dizabilităţi, inapte de muncă din punct de vedere fizic sau intelectual.

Aceste servicii includ: asistarea persoanelor la igiena personală, alimentare, cumpărături, curăţarea casei şi crearea legăturilor cu alte servicii publice locale.

3. Sprijin financiar din Fondul de Susţinere socială a populaţiei,

Procedura de acordare a jutorului material este descrisă în cadrul Hotărîrii de Guvern Nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.

Au dreptul la obţinerea ajutorului material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile cu copii. Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi alte persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente etc.), pe care nu le pot depăşi de sine stătător.

- Persoanele din rîndul invalizilor, pensionarilor şi copiilor, aflate la întreţinerea deplină a statului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului material.

Pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept se adresează către asistentul social din localitatea unde îşi are viza de reşedinţă, prezentînd următoarele acte şi documente justificative:

a) cererea în scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se află;

b) ancheta socială, care confirmă starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, în baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. În cazul invocării motivului de boală, se va alătura certificatul, eliberat gratis de instituţiile medicale, care confirmă starea sănătăţii solicitantului şi nevoia de a achita serviciile medicale, de a procura medicamentele sau articolele protetico – ortopedice;

c) buletinul de identitate (paşaportul), legitimaţia de pensionar, adeverinţele de naştere ale copiilor, alte documente, ce identifică persoana (familia) solicitantă.

În caz de necesitate, titularul ajutorului material este obligat să prezinte la cererea organului executiv a fondului local explicaţii, acte sau documente suplimentare.

Examinarea susţinerii materiale a unor categorii de persoane socialmente vulnerabile în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială se efectuează în temeiul listelor întocmite de către primării şi/sau autorităţile administraţiei publice locale de resort.

Ajutorul material se acordă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din disponibilul mijloacelor fondului local.

Dacă, din lipsa mijloacelor în fond, solicitanţii nu au obţinut ajutorul material pe parcursul anului în curs, actele prezentate vor fi supuse reexaminării.

Examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului.

Organele executive ale fondurilor locale eliberează mijloacele pentru acordarea ajutorului material în baza deciziilor consiliului de administraţie respectiv sau ordinelor directorului lui executiv.

Ajutor social, conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008

Ajutorul social este o plată lunară în bani acordată familiei defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat. Ajutorul social este stabilit conform evaluării venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.

Pot primi ajutor social familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) au atins vîrsta de pensionare ;

b) sînt persoane cu grade de invaliditate;

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii;

d) un copil mai mic de 3 ani;

e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ.

f) salariaţi, inclusiv cei care obţin venituri din activitate antreprenorială.

La determinarea dreptului de ajutor social se exclud membrii familiilor care:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu se află pe teritoriul ţării mai mult de 3 luni consecutiv;

b) execută o pedeapsă privativă de libertate;

c) satisface serviciul militar în termen;

d) se află la întreţinerea statului, adică se află în azil, centru de plasament, de reabilitare, etc.

Pentru determinarea dreptului la ajutor social, unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, trebuie să depună o cerere. Formularul de cerere poate fi obţinut de la asistentul social sau secretarul primăriei din cadrul fiecărei primăriilor. Cererea urmează a fi completată în comun cu ceilalţi membri-adulţi ai familiei şi prezentată asistentului social cu documentele confirmative

Împreună cu cererea, în mod obligatoriu se prezintă:

1. certificatul privind componenţa familiei;

2. actul de identitate şi copia acestuia;

3. legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul etăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor.

În unele cazuri trebuie prezentate şi următoarele copii ale actelor:

- certificatul de naştere al copilului;

- decizia de instituire a tutelei/curatelei;

- decizia de plasament în instituţie;

- certificatul de salariu de la locul de muncă;

- certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract), cu indicarea mărimii bursei, după caz;

- confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;

- certificatul privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen;

- actele de proprietate privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;

- contractul de arendă, locaţiune;

- actul ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii.

Persoanei care a depus cererea i se eliberează o recipisă de primire a cererii unde este indicat data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.

Cererea pentru acordarea ajutorului social se introduce şi este prelucrată prin intermediul unui program automatizat la Secţia ASPF.

Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social este adoptată de către şeful SASPF, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin.

Persoana care a depus cererea se înştiinţează în scris, în termen de 5 zile lucrătoare despre acordarea sau neacordarea ajutorului social.

În cazul acordării dreptului la ajutor social înştiinţarea va conţine termenul pentru care a fost stabilit ajutorul social, cuantumul acestuia, modalitatea de plată şi termenele de revizuire a dreptului la ajutor social, precum şi obligaţiile beneficiarului.

În cazul respingerii cererii înştiinţarea va conţine motivele care au stat la baza deciziei respective, precum şi modalitatea de contestare a acesteia.

 

II. SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE:

Centre de zi, de plasament, mixte, de reabilitare socio-medicală:

1. Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în vîrstă şi adulţi cu disabilităţi „Agape” activează din 12 ianuarie 2009.

2. Centrul de zi pentru copii cu disabilitati si copii ce provin din familii social-vulnerabile „Credo” activeaza din 9 decembrie 2008.

3. Centrul Regional de Resurse pentru Copii şi Tineri „ Speranţa” activează din 04 decembrie 2009. Centrul oferă următoarele servicii: instruire şi orientare profesională, sprijin şi orientare spre integrare profesională, consiliere psihologică şi socială, kinetoterapie şi sport, programe de integrare şcolară, instruire vocaţională, formarea deprinderilor de viaţă, informare, activităţi sportive şi culturale, servicii de pregătire şi sprijinire a reintegrării copiilor în familie.

4. În cadrul Centrului de reabilitare a copiilor cu disabilităţi „Luminiţa” sînt deserviţi 16 copii cu disabilităţi locomotorii pînă la vîrsta de 18 ani. Sînt oferite servicii de asistenţă psihopedagogică şi socială, alimentare, asistenţă la igiena personală, reabilitare medicală.

5. Din anul 2005 în s. Grigorăuca activează Centrul socio-medical “Caritas”, care prestează servicii medicale la domiciliu persoanelor în vîrstă înaintată şi persoanele cu disabilităţi din mai multe localităţi din regiune.

Servicii de substituire a familiei

Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii în scopul întreţinerii parţiale şi educaţiei copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească. În raionul Sîngerei funcţionează trei case de copii de tip familial.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate:

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr.1177 din 31.10.2007, prin Decizia Consiliului Raional nr.9/13 din 20.12.2007 a fost instituită Comisia raională pentru protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate şi aprobat regulamentul de activitate.

Obiectivul principal al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate constă în garantarea şi promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, ţinînd seama, în primul rînd, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Totodată, Comisiile trebuie să asigure alegerea formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate, cu accent pe serviciile de tip familial.

 

III: SERVICII SOCIALE CU SPECIALIZARE ÎNALTĂ:

1. Serviciile de îngrijire rezidenţială

1.1 În decembrie 2008 a fost deschis oficial Centrul de plasament temporar pentru copii şi familii în situaţie de risc social „Raza Soarelui”. Centrul este o alternativă a instutuţionalizării copiilor. Pe parcursul anului curent în centru au fost plasaţi 43 minori (băieţi-25; fete -18, 2 cupluri mamă- copil). În această perioadă au fost realizate 16 vizite la domiciliu.

În cadrul Centrului, copiii beneficiază de plasament, alimentaţie, asistenţă psihopedagogică, asistenţă medicală, asistenţă socială, servicii de reintegrare în familie şi societate, formare a deprinderilor de viaţă. CentruI joacă un rol important în prevenirea abandonului copiilor.

1.2. Şcoala auxiliară din s. Răzălăi. În cadrul acestei instituţii sînt plasaţi 79 copii cu retard mental de formă uşoară, în baza proceselor verbale ale comisiilor medico-pedagogice.

Deoarece nu dispunem de servicii şi instituţii rezidenţiale specializate pentru copii, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Tineret şi Sport, plasăm copii orfani, din familii social-vulnerabile în instituţii rezidenţiale din Bălţi, Făleşti, Străşeni, Orhei, Chişinău, s. Padova, s. Văscăuţi.

1.3 La Azilul „Sf.Gheorghe”, s. Drăgăneşti sînt plasate 25 persoane în etate şi cu disabilităţi, care beneficiază de plasament permanent, servicii medicale şi sociale, asistenţă la igiena personală.

2. Servicii protetico-ortopedice:

La evidenţa Serviciului Protezare şi Ortopedie, cu necesităţi de asigurare cu proteze, orteze, corsaje, pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cârje, bastoane, alte mijloace de locomoţie sînt 512 persoane cu dizabilităţi, dintre care 35 persoane au fost înregistraţi ca beneficiari primari.

Pe parcursul anului 2009, au fost înregistrate 25 persoane în lista de aşteptare pentru a primi mijloace de locomoţie, dintre care 9 persoane au fost asigurate.

În această perioadă, de către felcerul-protezist au fost comandate 118 perechi de încîlţămînte ortopedică, 15 bandaje, 8 proteze şi 7 articole (cîrje, premergătoare, etc.)

Asigurarea cu utilaj şi aparataj special pentru copii şi adulţi cu disabilităţi, în cea mai mare măsură, îi revine Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, prin intermediul Serviciului Protezare şi Ortopedie:

3. Servicii de reabilitare balneo-sanatorială

INSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Prin decizia Consiliului raional Sîngerei nr.2/12 din 04.05.2004 a fost instituit Consiliul Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului. La şedinţe simestriale au fost discutate cele mai strigente probleme ale copilului: acces la educaţie, sănătate, servicii sociale, profilaxia infracţiunilor printre minori, problemele copiilor instituţionalizaţi, odihna de vară a copiilor etc.